NYILATKOZAT CÉLJA

A CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség 100%-os magán tulajdonában áll, üzleti tevékenységéhez különösen fontos a cégről alkotott összkép, valamint az üzleti jóhíre, amelynek fenntartására és sértetlenségére minden körülmények között minden munkatársnak ügyelnie kell.

A cég által elvárt munkahelyhez illő magatartásra vonatkozóan belső szabályzattal rendelkezik, melynek célja, hogy útmutatóként szolgáljon munkatársainak olyan esetekre, melyekben munkájuk során esetleg törvényességi vagy erkölcsi kérdések merülhetnek fel.

Éppen ezért az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség elvárja minden alkalmazottjától, hogy józan ítélőképességükre támaszkodva mindenkor és minden helyzetben úgy cselekedjenek, hogy viselkedésük összhangban legyen az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség magas szintű viselkedési normáival.

Az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, ezért tevékenysége során a cég az alábbi alapelvek mentén jár el.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Tisztesség: Az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség a céljait tisztességesen, korrekt módon és felelősségteljesen kívánja elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályi környezetet, a szakmai etikai elvárásokat, továbbá az aláírt szerződéseket és megállapodásokat. A cég tevékenységére vonatkozó hatályos releváns jogszabályok, valamint a cég hatályos belső szabályzatainak, utasításainak, az etikai irányelveknek a betartása minden munkatárs számára alapkövetelmény a cég működése érdekében.

Átláthatóság: Az átláthatóság az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség tevékenységének kiindulópontja annak érdekében, hogy biztosítható legyen a független és megbízható információkkal alátámasztott döntéshozatal lehetősége.

Egyenlő bánásmód: Az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség elkötelezett a diszkrimináció minden formájának – nem, kor, vallás, faj, politikai és szakszervezeti hovatartozás, nyelvi különbözőségből fakadó és egyéb különbségtételek – elítélése, illetve a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.

Az erőforrások felelősségteljes használata: Az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség törekvése, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat körültekintően hasznosítsa. E tekintetben azt a magatartást tartja kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb hasznosítására, illetve a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére irányul.

Szakszerűség és gondosság: Az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség munkavállalóinak a munkájukat a legjobb tudásuk szerint, szakszerűen, gondosan, a tárgyilagosság, a pontosság és a pártatlanság érvényre juttatásával kell végezniük.

Feddhetetlenség: Az CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség minden munkavállalója magatartásának feddhetetlennek kell lennie a munkahelyén. A cég munkavállalójának a munkahelyén el kell utasítania minden olyan ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására, vagy az elfogultság látszatát keltheti, továbbá a munkavállaló nem élhet vissza munkakörével, és nem használhatja fel azt maga vagy mások számára jogosulatlan előny megszerzésére, maga vagy hozzátartozói, személyes ismerősei haszonszerzésére, illetőleg másoknak jogellenes hátrány okozására.

A piaci verseny tiszteletben tartása: A cég elvárja, hogy valamennyi munkavállalója elkötelezett legyen a tisztességes, a hatályos jogszabályoknak és az üzleti etika alapelveinek mindenben megfelelő piaci verseny mellett. A cég elvárja munkavállalóitól, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, ami a piaci verseny korlátozását vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaélést eredményezheti.

ETIKAI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE, TANÁCSADÁS

Ha alapos gyanúja van vagy tudomást szerez az Etikai Nyilatkozatban meghatározott értékek esetleges megsértéséről (etikai problémák), tanácsot kérne vagy kérdései vannak általában vagy egy bizonyos helyzetben követendő eljárásról, az alábbi módokon teheti meg:

személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) vagy

levélben: CORRIDOR Hungary Marketing ügynökség (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 46.)

e-mailben: info@corridorhungary.hu

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a cég minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett. Az Etikai szabályok megsértése esetén az eljárás és a szankcionálás a cég belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott elvek szerint történik. Etikai vétség megállapítása esetén a cég munkajogi eljárást indíthat.

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés (rágalmazás) nem kívánt jelenség, amelynek megtétele jogi következménnyel járhat.